Select Page

KONS

PLATFORMA ZA SODOBNO RAZISKOVALNO UMETNOST

 

Namen projekta KONS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost (v nadaljevanju KONS) je vzpostavitev boljših pogojev in okoliščin za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu KONS se vsebinsko in strukturno dopolnjujejo z ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske inštitucije (future/solution lab), ki bo omogočala produkcijo vrhunske sodobne raziskovalne umetnosti in prevajanje dalnovidnih umetniških idej in inovacij v gospodarstvo in napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta KONS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost je vzpostaviti sistemske povezave med ideatorji, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za vključujočo družbo ter vzpostavljanje informacijsko-izobraževalnega sistema za različne družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo novih tehnologij.

Živimo v svetu kjer tehnološki napredek in njegovi učinki postajajo vedno bolj stvar nas vseh neglede na to ali živimo na zahodni ali vzhodni hemisferi, na globalnem severu ali jugu. Hitro staranje prebivalstva, strateško delovanje globalnih ekonomskih velesil, prelomne (disruptivne) tehnološke aplikacije, izključevanje in marginaliziranje družbenih skupin, napetosti med vladami in nevladnimi organizacijami, lokalni in mednarodni konflikti, podnebne spremembe, okoljski problemi in novi zdravstveni izzivi pred vse človeštvo postavljajo civilizacijske izzive, ki zahtevajo temeljit premislek in aktivno participacijo. Nove tehnologije s svojo emancipatorno nevtralnostjo ponujajo možnost opolnomočenja civilni družbi na eni strani, povečan nadzor in koncetracijo moči in kapitala na drugi. Pred vse nas se postavljao izzivi od katerih je odvisna naša prihodnost in prihodnost naših otrok zato v projektu KONS aktivno participacijo vidimo v spodbujanju vizionarskih, nepričakovanih (out of the box), drugačnih idej, ki nam omogočajo videti onkraj determinizma racionalistične zahodne znanosti in ekonomije. S svojo dejavnostjo lahko spodbijamo, navdihujemo in opolnomočimo odločevalce, znanstvenike, inženirje in gospodarstvenike, da delujejo vključujoče, družbeno odgovorno in trajnostno.

INICIATIVA

Predlog za ustanovitev KONSa izhaja iz pobude, ki smo jo deležniki na področju intermedijske umetnosti uspeli uvrstiti kot cilj v Nacionalni program za kulturo 2013 -2017 kjer ukrep omenja izboljšanje infrastrukturnih pogojev za štiri intermedijske producente. Projekt KONS, ki ga predstavljamo v tem povzetku v ospredje postavlja vse zainteresirane zavode, društva in posameznike s področja sodobnih raziskovalnih umetniških praks, ki so enakopravno vključeni v oblikovanje skupnega mehanizma za trajnostno izboljšanje infrastrukturnih pogojev. Priložnost za realizacijo omenjenega cilja je zapisana v prvi prednostni osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (2.1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva) in v Strategiji pametne specializacije 2014 – 2020.

Izhajajoč iz potreb intermedijske (1) umetnostne produkcije na terenu ugotavljamo, da je potrebno ustvariti pogoje za boljše delo umetnikov, možnost ustvarjanja projektov večjega merila in vzpostavitev trga, t.j. povezave z gospodarstvom, ki v intermedijski produkciji prepozna potenciale idej za inovacije in razvoj svojih bodočih produktov in storitev.

S tem namenom smo se partnerji s področja sodobne raziskovalne umetnosti (Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Aksioma, Ljudmila, Cona, Univerza v Novi Gorici- Akademija umetnosti, KSEVT, MKC Maribor) povezali v konzorcij KONS, ki bo vzpostavil sodelovalno platformo na diagonali zahodne in vzhodne kohezijske regije Slovenije. Projekt KONS je zasnovan tako, da se v aktivno in enakopravno partnerstvo lahko vključijo tudi druge organizacije, ki bodo izkazale interes za aktivno sodelovanje v platformi. Ustanovitveni partnerji smo se odzvali na odprti poziv deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS), ki ga je maja 2015 objavila Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter s tem ustvarili pogoje za začetek priprav na črpanje sredstev, ki so v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike.

——————————————–

(1) Intermedijsko v kontekstu tega dokumenta uporabljamo zaradi imenovanja, ki še vedno velja za področje na Ministrstvu za kulturo RS. Sicer termin intermedijsko opuščamo, saj je v času svoje rabe postal sinonim za umetniško in umetnostno dejavnost vezano na elektronska orodja. Termin intermedijsko, kot ga je v svojem manifestu definiral Dick Higgins za našo rabo nadgrajujemo v sintagmo sodobna raziskovalna umetnost. Le ta povzema produkcijske značilnosti intermedije vendar jo razširja za procesualnost, nedokončnost in nelinearnost ter vključuje raziskovalce neglede na to ali so to umetniki, znanstveniki, inženirji ali obiskovalci.

POSLANSTVO

Poslanstvo je ustvariti pogoje v katerih bodo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti imele dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike. To poslanstvo bodo deležniki KONS dosegali na naslednje načine:
– vzpostaviti sistemske povezave, ki bodo omogočala prepoznavanje in vključevanje sodobne raziskovalne umetnosti kot ključnega deležnika v družbenih procesih, ki ustvarjajo boljši jutri;
– vzpostaviti pogoje dela, ki bodo omogočali vzdržno delovanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in razvoj projektov večjega merila;
– vzpostaviti mehanizme za medresorsko povezovanje politik, ki vključujejo sodobno raziskovalno umetnost v svoje osnovne dejavnosti;
– ustanovitev razvojno-raziskovalne in inženirsko-oblikovalske platforme, ki bo na trgu ustvarjala pogoje za trajnostno sofinanciranje umetnostne dejavnosti;
– vzpostavitev mehanizmov, ki bodo omogočali gospodarstvu in drugim družbenim dejavnostim dostop do vizionarskih tehnoloških in družbenih inovacij;
– ustanovitev institucije za tranzverzalne izobraževalne dejavnosti na področju na katerem se povezujejo sodobne raziskovalne umetnosti, znanost in tehnologije na vseh ravneh izobraževanja;
– povezovanje v pomembne evropske in mednarodne mreže ter priprava iniciativ za oblikovanje politik na področju sodobne raziskovalne umetnosti v sodobni družbi.